Klachten

De Klant zal bij klachten over de diensten van Botang of een Bestelling Botang hierover informeren zodat partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

De Klant dient Botang in ieder geval twee (2) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Garantie

Botang is niet aansprakelijk voor mogelijke directe schade veroorzaakt door de uitvoering van de Bestelling door Botang zelf of door derden, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Botang, mits dit kan worden aangetoond door de Klant.

Indien Botang aansprakelijk wordt geacht, is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot directe schade. Botang is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Het totale bedrag waarvoor Botang aansprakelijk wordt gehouden is gelimiteerd tot de waarde van de Bestelling geplaatst door de Klant, of, in het geval dat de schade is ontstaan door een bepaald Product uit die Bestelling, dan is het bedrag gelimiteerd tot de waarde van dat Product.

De Klant vrijwaart Botang voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Als Botang aansprakelijk wordt gehouden door een derde partij met betrekking tot de Bestelling, is de Klant verplicht om Botang alle gerelateerde kosten te betalen en is de Klant verplicht om de verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid rechtstreeks op zich te nemen door de derde partij ervan in kennis te stellen dat Botang niet aansprakelijk is, maar de Klant zelf.

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Botang lijdt als gevolg van een tekortkoming die aan de Klant is toe te rekenen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.