Algemene Voorwaarden – Botang

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tussen u (hierna de Klant genoemd) en www.botang.be, een bedrijf in eigendom van Koycu Group B.V. geregistreerd onder de Belgische wetgeving te Boomgaardstraat 322, 2600 Antwerpen, onder ondernemingsnummer BE 0631.895.909 (hierna genoemd Botang, wij of ons). Door gebruik te maken van de Botang website, www.botang.be, en/of de diensten die hierop door Botang worden aangeboden, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

1.1 Klant is de partij die een Bestelling plaatst voor Producten die op de Botang Website worden aangeboden.

1.2 Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen Botang en de Klant voor de levering van Producten.

1.3 Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Producten volgens het stapsgewijze proces zoals uiteengezet op de Website.

1.4 Product(en) betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die door Botang worden geleverd aan de Klant.

1.5 Aanbieding is een bepaald Product wat wordt aangeboden tegen een gereduceerde prijs of onder andere afwijkende voorwaarden.

1.6 Privacy Policy is het document op onze Website waarin wordt beschreven hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van alle gebruikers van de Website.

1.7 Website betekent onze website op www.botang.be, waarop de Producten worden geadverteerd door Botang.

2. Algemene toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Bestelling die een Klant bij Botang plaatst via de Website.

2.2 Bij het plaatsen van een Bestelling door de Klant dient de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Algemene Voorwaarden te lezen en te begrijpen voorafgaand aan het plaatsen van een Bestelling.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle wijzigingen, alle documenten waarnaar wordt verwezen, en alle andere juridische kennisgevingen en overeenkomsten die door Botang via de Website worden gepubliceerd, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen de Klant en Botang met betrekking tot de diensten. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat de Klant een juridisch bindende overeenkomst aan met Botang.

2.4 Alle voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd en die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, worden bij deze afgewezen en zijn niet van toepassing op een Bestelling door de Klant.

2.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Botang zal nieuwe bepalingen formuleren om de nietige bepalingen te vervangen, waarbij zorgvuldig zal worden gekeken naar de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen.

2.6 Botang kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe Bestellingen en Klanten. Botang zal 30 dagen voordat de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing worden de veranderingen duidelijk communiceren aan Klanten.

3. De Producten

3.1 De aangeboden Producten zullen een volledige en nauwkeurige omschrijving bevatten. De beschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het Product door de Klant mogelijk te maken. Waar afbeeldingen worden gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten.

3.2 De aangeboden Producten bevatten tevens genoeg informatie om aan de Klant duidelijk te maken wat de rechten en verplichtingen zijn van de Klant die verbonden zitten aan het bestellen van dit Product.

3.3 Botang staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de beschrijving, eventueel vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande en toepasselijke wettelijke bepalingen. Botang staat er tevens voor in dat het Product geschikt is voor normaal gebruik in lijn met de protocollen op de Website.

3.4 Kennelijke fouten in de beschrijving en/of de afbeelding van de Producten binden Botang niet.

3.5 Aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Als de Aanbieding niet binnen die specifieke periode wordt geaccepteerd vervalt deze.

3.6 Botang kan niet aan Aanbiedingen worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbieding, of een deel daarvan, een duidelijke fout of vergissing bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De Bestelling en de betaling

4.1 De Klant sluit een wettelijk bindende overeenkomst af met Botang, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 2, op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert en Botang deze Bestelling accepteert.

4.2 De volledige aankoopprijs wordt onmiddellijk voldaan bij het plaatsen van een Bestelling door het opgeven van krediet- of debietgegevens bij de Bestelling door de Klant.

4.3 De Klant dient te betalen met een van de volgende betaalmethoden: Bancontact / Mister Cash, Visa, Mastercard, iDEAL, Paypal of bankoverschrijving (alleen betaling vooraf). Als de Klant via een andere methode tracht te betalen is Botang niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade als gevolg van deze actie.

4.4 De prijzen op de Website zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief verzendkosten. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

4.5 Botang behoudt zich het recht om op elk moment, voor welke reden dan ook en zonder kennisgeving, een Bestelling van een Klant te weigeren.

4.6 Botang neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige omgeving voor online betalingen.

4.7 Indien de Klant niet aan de betalingsverplichting(en) voldoet, zal Botang de Klant hierop wijzen. De Klant heeft na deze berichtgeving 14 dagen de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. Doet de Klant dit niet, dan is de Klant boven op het verschuldigde bedrag ook de wettelijke rente verschuldigd en is Botang gerechtigd om door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Retourneren en uitoefenen herroepingsrecht

5.1 De Klant is gerechtigd om een Bestelling van een Product te annuleren of herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de volledige Bestelling en zonder opgave van reden. Botang mag om een reden vragen, maar Klant is niet verplicht om de reden op te geven.

5.2 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met het bestelde Product en de verpakking daarvan tijdens de bedenkperiode. De Klant zal het Product uitpakken en/of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals deze dat in een winkel ook zou doen.

5.3 Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Botang hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen aan info@botang.be of op een andere ondubbelzinnige wijze.

5.4 Wanneer de Klant Botang op de hoogte heeft gesteld dat deze het herroepingsrecht uit wil oefenen, dient de Klant binnen 14 dagen vanaf die melding het Product terug te sturen naar Botang. Het Product zal worden teruggestuurd in de originele staat, en waar mogelijk in de originele verpakking. Botang zal duidelijke instructies geven over de retourzending.

5.5 De verantwoordelijkheid en risico van tijdelijke uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

5.6 De Klant draagt de kosten voor het terugzenden van het Product, ook als de originele verzending gratis was voor de Klant.

5.7 Los van het algemene herroepingsrecht heeft de Klant ook het recht om een Bestelling of Product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen aan Botang, indien een of meerdere Product(en) is/zijn geleverd met gebreken, of niet conform de geplaatste Bestelling. De Klant heeft in dit geval het recht om op kosten van Botang het Product te retourneren en ofwel een vervangend Product, ofwel restitutie te ontvangen.

6. Levering en verwerking

6.1 Botang zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van een Bestelling van een Product.

6.2 Botang behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelhoeveelheid te beperken of service aan een Klant te weigeren. In het geval dat Botang een Bestelling wijzigt of deze volledig annuleert, zal Botang proberen de Klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

6.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Botang geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst. De Klant heeft in dat geval het recht om de Bestelling zonder kosten te annuleren en heeft recht op restitutie.

6.4 Kosten voor verzending worden gedragen door de Klant. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de Bestelling en het land van levering. Voor Bestellingen vanaf €35 naar Nederland en België betaalt de Klant geen verzendkosten. Voor Bestellingen lager dan €35 of Bestellingen naar andere landen betaalt de Klant een standaardtarief van €5,99.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Botang tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

6.6 Als het afleveradres van de Klant onjuist of onvoldoende gespecificeerd is, of als het pakket niet door de Klant wordt opgeëist, wordt het pakket teruggestuurd naar Botang. De Klant is aansprakelijk voor de kosten van een nieuwe verzending.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Botang is niet aansprakelijk voor mogelijke directe schade veroorzaakt door de uitvoering van de Bestelling door Botang zelf of door derden, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Botang, mits dit kan worden aangetoond door de Klant.

7.2 Indien Botang aansprakelijk wordt geacht, is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot directe schade. Botang is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

7.3 Het totale bedrag waarvoor Botang aansprakelijk wordt gehouden is gelimiteerd tot de waarde van de Bestelling geplaatst door de Klant, of, in het geval dat de schade is ontstaan door een bepaald Product uit die Bestelling, dan is het bedrag gelimiteerd tot de waarde van dat Product.

7.4 De Klant vrijwaart Botang voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Als Botang aansprakelijk wordt gehouden door een derde partij met betrekking tot de Bestelling, is de Klant verplicht om Botang alle gerelateerde kosten te betalen en is de Klant verplicht om de verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid rechtstreeks op zich te nemen door de derde partij ervan in kennis te stellen dat Botang niet aansprakelijk is, maar de Klant zelf.

7.5 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Botang lijdt als gevolg van een tekortkoming die aan de Klant is toe te rekenen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

8. Gebruik van deze Website

8.1 Botang behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom in de door haar geproduceerde werken, inclusief de Website, het ontwerp van de Website, zoals de software, broncode, tekst, afbeeldingen en alle andere inhoud zijn auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen die toekomen aan Botang.

8.2 De Klant mag niet de inhoud van deze Website op enigerlei wijze reproduceren, publiceren, verzenden, distribueren, weergeven, wijzigen of exploiteren.

8.3 Botang kan het gebruik van de gehele of gedeelte van de Website op elk moment en om welke reden dan ook beperken, zonder enige aansprakelijkheid voor Botang, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving.

8.4 Botang biedt geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website. Botang behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Website of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website uit te voeren. Botang kan de Website verbeteren en wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies introduceren. Onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd op een moment dat het gebruik van de Klant het minst wordt beïnvloed.

9. Klachten

9.1 De Klant zal bij klachten over de diensten van Botang of een Bestelling Botang hierover informeren zodat partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

9.2 De Klant dient Botang in ieder geval twee (2) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

10. Toepasselijk Recht

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.2 De rechtbank van het arrondissement Antwerpen is bevoegd (in eerste instantie) kennis te nemen van enig geschil tussen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij wettelijk anders is vereist.

11. Contact

11.1 Indien de Klant vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u deze sturen aan [contact].